Current members

Tierui Zhang
张铁锐

Principal Investigator
tieruimail.ipc.ac.cn

Geoffrey I.N. Waterhouse


Professor (The University of Auckland)
g.waterhouseauckland.ac.nz

Chao Zhou
周超

Research Fellow
czhoumail.ipc.ac.cn

Lu Shang
尚露

Research Fellow
lushangmail.ipc.ac.cn

Liangzhuan Wu
吴良专

Research Fellow
wuliangzhuanmail.ipc.ac.cn

Li Zhang
张礼

Research Fellow
lizhangmail.ipc.ac.cn

Run Shi
施润

Research Fellow
shirunmail.ipc.ac.cn

Yunxuan Zhao
赵运宣

Research Fellow
yunxuanmail.ipc.ac.cn

Xiaoying Xie
谢小英

Post-doctoral
xiexiaoyingmail.ipc.ac.cn

Huining Huang
黄慧宁

Post-doctoral
hnhuang01163.com

Lishan Peng
彭立山

Post-doctoral
lishan.pengauckland.ac.nz

Xuyang Xiong
熊旭阳

Ph.D. Candidate
Xiong0603163.com

Xuerui Zhang
张学瑞

Ph.D. Candidate
zhangxuerui17mails.ucas.ac.cn

Yulin Wang
王玉琳

Ph.D. Candidate
wangyulin17mails.ucas.ac.cn

Zhenhua Li
李振华

Ph.D. Candidate
lizhenhua0617163.com

Jiaqing Zhao
赵嘉庆

Ph.D. Candidate
1015472485qq.com

Hongzhou Yang
杨洪舟

Ph.D. Candidate
yanghongzhou16mails.ucas.ac.cn

Zhaojun Yang
杨昭君

Ph.D. Candidate
yangzhaojun17mails.ucas.ac.cn

Xuanang Bian
卞宣昂

Ph.D. Candidate
bianxuanang18mails.ucas.ac.cn

Zeping Wang
王泽萍

Ph.D. Candidate
455344385qq.com

Jiaqi Zhao
赵家琦

Ph.D. Candidate
zhaojiaqi18mails.ucas.ac.cn

Yingxuan Miao
缪瑛烜

Ph.D. Candidate
myxwhut.edu.cn

Jinhu Wang
王进虎

Ph.D. Candidate
wangjinhu20mails.ucas.ac.cn

Yingjie Wang
王英杰

Master Candidate
1284788627qq.com

Fan Wu
吴凡

Master Candidate
wufan18mails.ucas.ac.cn

Rui Zhang
张瑞

Master Candidate
18809821727163.com

Xiaohan Zhang
张晓涵

Master Candidate
zhangxiaohan19mails.ucas.ac.cn

Dong Li
李东

Master Candidate
lidong_cas163.com

Pu Wang
王谱

Master Candidate
1203426656qq.com

Yining Ma
马一宁

Master Candidate
mayining201mails.ucas.ac.cn

Jinyuan Wang
王金源

Master Candidate
wangjinyuan20mails.ucas.ac.cn

Ruixue Feng
冯瑞雪

Master Candidate
fengruixue20mails.ucas.ac.cn

Huige Chen
陈会歌

Master Candidate
chenhuige20mails.ucas.ac.cn

Chengyu Li
李承育

Master Candidate
lichengyu20mails.ucas.ac.cn

 Alumni
Shuai Zhang
张帅
Jiahao Guo
郭家昊
Shiqi Zhou
周诗琪
Xin Zhang
张鑫
Yuanshen Wang
王元深
Xiaoshuai Wang
王小帅
Yufei Zhao
赵宇飞
Wei Wang
王伟
Yitao Cao
曹溢涛
Chunyun Yan
闫春运
Qing Wang
王青
Hua Fan
樊华
Chunfang Fan
范春芳
Yong Peng
彭勇
Huijun Yu
余慧军
Xiaodan Jia
加晓丹
Guangbo Chen
陈广波
Zi Li
李孜
Yinhu Cao
曹寅虎
Jingjing Wu
邬晶晶
Tong Bian
卞僮
Baihui Zhang
张百慧
Donghui Zhang
张东慧
Yunhui Liang
梁运辉